KIBSTORE

“KIBSTORE” — компанія, що займається оптовою та роздрібною торгівлею системами безпеки, а також інтеграцією таких систем на виробництвах, комерційних та приватних об’єктах.

Наша ціль — супровід клієнта, починаючи з пошуку рішення під конкретний об’єкт до монтажу обладнання та консультації користувача в питаннях експлуатації системи.
Окремим напрямком є дистрибуція товарів світових брендів. Наш відділ оптової торгівлі займається пошуком зручних та ефективних схем роботи з клієнтом задля досягнення спільної мети.

BAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством – це комплексне рішення для управління та обліку малих і середніх підприємств, управлінські процеси яких вимагають чіткої координації і узгоджених дій декількох виконавців.

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

 • Управління фінансами:

  • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
  • Облік кредитів, депозитів і позик
  • Еквайринг (платіжні карти)
  • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
  • Маршрути погодження заявок
  • Інвентаризація кас та банківських рахунків
  • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • Бюджетування:

  • Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика
  • Моделювання сценаріїв
  • Підтримка декількох валют
  • Табличні форми введення і коригування
  • Економічний прогноз
  • Аналіз досягнення планових показників
  • Розширений фінансовий аналіз

 • Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:

  • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
  • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
  • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
  • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
  • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
 • Регламентований облік:

  • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
  • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
  • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
  • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження
  • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання
 • Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:

  • Робота з персональними даними співробітників
  • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
  • Організація роботи зі штатним розкладом
  • Робота з договорами підряду
  • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
  • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
  • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
  • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
  • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі
  • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
  • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
  • Отримання уніфікованих звітних форм
  • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
  • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
 • Управління виробництвом:

  • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця
  • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції
  • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів
  • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом
 • Управління витратами і розрахунок собівартості:

  • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі
  • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
  • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
  • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
  • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
  • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта
  • Надання даних про структуру собівартості випуску
 • Управління продажами:

  • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом
  • Воронка продажів
  • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
  • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами
  • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти
  • Самообслуговування клієнтів
  • Управління торговими представниками
  • Моніторинг стану процесів продажів
  • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів
  • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
  • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
  • Інвентаризація взаєморозрахунків
  • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
  • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків
 • Управління купівлями:

  • Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців
  • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
  • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок
  • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію
  • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
  • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах
  • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
  • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів)
  • Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
  • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них
  • Складання графіків поставок і графіків платежів
 • Управління складом і запасами:

  • Складна ієрархічна структура складів
  • Управління адресним складом
  • Забезпечення та резервування потреб замовлень
  • Визначення та забезпечення страхових запасів
  • Облік багатооборотної тари
  • Управління інвентаризацією товарів
  • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
  • Розрахунок прогнозованого попиту
  • Товари на складах за строками придатності
  • Управління доставкою
  • Товарний календар

Технологічні переваги

“BAS Комплексне управління підприємством” розроблена на новітній технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т. ч. в “хмарному” режимі;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований у системі “BAS Комплексне управління підприємством”, дозволяє “вмикати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).

Таблиця Дюваля. Що це таке? І чому всі її шукають?

У цій статті ми детально розберемо, що таке Таблиця Дюваля, чому її всі шукають, але ніхто не може знайти.

Такого поняття як Таблиця Дюваля не існує. А всі хто шукає таку таблицю насправді хочуть знайти таблицю норм природних втрат при зберіганні.

Звідки ж узялася вираз Таблиця Дюваля?

У сільському господарстві використовується Формула Дюваля для розрахунку відсотка зменшення

вологості/домішок. І виглядає ця формула наступним чином

Формула розрахунку відсотка втрати маси зерна після сушіння

Расчет процента уменьшения влажности

де Хв – відсоток зменшення маси зерна після сушіння
а – показник вологості по приходу;
b – показник вологості після сушіння (за норму приймається для пшениці базисна вологість – 14%).

Формула розрахунку відсотка втрати маси зерна після видалення смітної домішки:

Расчет процента уменьшения сорной примеси

де Хв – відсоток убутку маси зерна після видалення смітної домішки
а – показник Сорра по приходу;
b – показник смітної домішки після очищення (за норму приймається для пшениці базисна вологість – 2%).

Маючи ці 2 цифри можна розрахувати залікову вагу зерна

Залікова вага зерна – це фізична вага зернової культури, зменшений на розрахункову величину маси відхилень до кондицій вмісту вологи та смітної домішки у зерні. Залікова вага вказується в договорі на зберігання

Формула розрахунку залікової ваги зерна

Расчет зачетного веса зерна

де Зм – залікова маса зерна, кг

Фм – фізична маса зерна, кг

Сс – відсоток зменшення домішків

Хв – відсоток зменшення вологості.

Розраховувати залікову вагу зерна Ви можете самостійно на аркуші паперу або в екселі, а можете за допомогою нашого калькулятор розрахунку вартості зерна. Розрахунок проводиться миттєво і абсолютно безкоштовно. Крім того розрахунки Ви можете зберегти в pdf файлі.

Як виглядає таблиця норм природних втрат при зберігання?

Сама таблиця норм природних втрат при зберіганні складається з комплексу таблиць. Нижче Ви можете побачити як виглядає частина з цих таблиць

Купити книгу з нормами природного убутку при зберіганні Ви зателефонувавши за телефонами вказаними на сторінці контакти.

Як порахувати тонно-відсоток?

Періодично до нас надходять дзвінки в яких люди запитують “Як порахувати тонно-відсоток?”

Що б кожен раз не розповідати формулу для розрахунку тонно-відсотків ми вирішили детально описати формулу і привести приклад:

Поняття тонно-відсотки використовується під час розрахунків за сушку або очищення зерна. Формула для розрахунку тонно-відсотків:

(a-b) * 10 = x тонно-відсотків;

a – вологість до сушки (%)
b – вологість після сушки (%)
х – кількість тонно-відсотків зняття вологи

Аналогічна формула використовується і для розрахунку очищення зерна, тільки замість вологості береться % сміття.

Розрахунок тонно-відсотків на прикладі:

Здали зерно на елеватор в кількості 10 тонн, з вологістю 17,0%, в залежності від умов зберігання і конкретних контрактних показників його вам сушать до певної вологості (14,0%), при цьому за сушку з вас візьмуть за (17,0 -14,0) * 10 = 30 тонно-відсотків зняття вологи.

Тепер маючи формулу Ви можете самостійно розраховувати тонно-відсотки в екселі або на листі паперу.

А можете скористатися готовим елеваторним калькулятором, за допомогою якого Ви зможете не тільки розрахувати  тонно-відсотки, а умовно-залікову вагу, вартість послуг елеватора (сушіння, очищення, приймання, відвантаження, зберігання) , а також вартість зерна на полі та після підробітку на елеваторі.

Перейти до калькулятора

Як відкрити таксі: таксувати на особистій машині, диспетчерська служба або власний таксопарк

В Україні бізнес в сфері перевезення пасажирів має свої особливості. А бізнес таксі і взагалі має свої особливості. Про них ми і поговоримо в даній статті

Організація диспетчерської служби таксі, здійснення перевезень пасажирів, а також контроль за здійсненням цього процесу – справа досить складна, але при грамотній організації своїх справ і завдань може бути доволі прибутковим бізнесом. По суті це досить специфічний бізнес з безліччю своїх нюансів, і втрата навіть найменшого аспекту може назавжди зруйнувати репутацію компанії. Величезну роль у веденні справ грають:

• Наявність парку автотранспорту і повний набір всього необхідного спеціального обладнання;

• Рівень навиків водіння у працівників компанії, а також кваліфікація інших співробітників;

• Специфіка послуг, які ви плануєте надавати.

Ще на стадії планування бізнес-моделі необхідно обмірковувати і сформулювати всі основні аспекти. Оскільки в процесі роботи буде виникати дуже багато завдань, то швидкість їх вирішення буде залежити від того наскільки грамотно продуманий бізнес. Наприклад, це можуть бути питання щодо залучення хороших працівників, визначення вартості перших фінансових вкладень, число необхідного обладнання та автомобілів.

программа для диспетчерской службы такси

Існує кілька шляхів розвитку подібного бізнесу – все залежить від того, чим саме ви хочете займатися. Організувати свій таксі-бізнес можна різними методами:

• По-перше, існує варіант самостійно стати таксистом. В такому випадку ви будете вважатися індивідуальним підприємцем і зможете отримувати дохід особисто завдяки своєму персональному автомобілю, зрозуміло, спершу отримавши всі необхідні дозволи. Такий шлях підходить для тих, хто хоче працювати самостійно, не користуючись послугами посередників або не займаючись пошуком водіїв для своєї служби;

• По-друге, можна заробляти в цій сфері бізнесу, користуючись диспетчерською службою як посередником. Саме диспетчери будуть перенаправляти вам замовлення, а ви натомість будете оплачувати їхні послуги в формі абонентської плати. Такий варіант підходить тим людям, хто не хоче витрачати час і гроші на рекламу і пошук клієнтів, а бажає відразу зайнятися перевезенням клієнтів, скоротивши кількість часу між початком роботи і першим заробітком;

• По-третє, є можливість створити власну службу з особистим автопарком, персональною диспетчерською службою і найманими працівниками. Цей шлях є найбільш складним, але ідеальним для тих, хто хоче зайняти пост керівника, а не займатися перевезенням пасажирів. Цей варіант буде і найбільш прибутковим, але разом з тим і найбільш витратним, оскільки багато грошей піде на оренду приміщень, автомобілів або іншого обладнання, а також на зарплату працівників;

• І, нарешті, четвертий варіант, створити самостійно диспетчерську службу таксі. В такому випадку в ваші обов’язки буде входити створення та обладнання спеціальних приміщень, набір персоналу і контроль за замовленнями.

Провівши детальний аналіз кожного з варіантів, можна вибрати для себе найбільш оптимальний. Однак, потрібно взяти до уваги, що швидше за все перший спосіб стане найважчим, оскільки доведеться самостійно шукати і залучати клієнтів, а також витрачати час і гроші на рекламу. Попри те, що найважчим здається варіант зі створенням цілої компанії, проте, створювати невеликий особистий бізнес поодинці не менш складно. Однак, в невеликих містах такий шлях для багатьох стає найбільш вигідним, оскільки вам не доведеться витрачатися на зайві витрати, за винятком, звичайно, податків.

Другий варіант виглядає найбільш оптимальним для початку власного бізнесу, оскільки в цьому випадку ви працюєте тільки на себе, але користуєтеся послугами посередників, що значно полегшує ситуацію з наявністю клієнтів. Звичайно, за ці послуги доводиться платити, але якщо порівнювати з витратами на рекламу при варіанті індивідуального розвитку свого бізнесу, то послуги диспетчера-посередника обійдуться у багато разів вигідніше.

Третій варіант – він є найбільш прибутковий, але і найбільш витратний на етапі розвитку. Тобто ви створюєте з нуля свою транспортну мережу, а значить, вам необхідно придбати або орендувати кілька машин, знайти місце для стоянки транспортних засобів, а також створити і облаштувати диспетчерський пункт, де працівники будуть приймати замовлення від клієнтів, а також придбати програмне забеспечення для деспетчерської служби таксі. Але при правильній рекламі витрати зможуть окупитися і приносити стабільний дохід.

Для диспетчерської служби не будуть потрібні великі витрати на автотранспорт, тому що в такому випадку серед ваших обов’язків буде тільки приймати замовлення і передача їх автовласникам, з якими ви підпишете договір про співпрацю. Весь ваш бізнес зведеться до оренди спеціально обладнання під диспетчерський пункт приміщення і створення правильної реклами.

Таксі-бізнес – дуже непогана і інноваційна ідея, а боротьба з високою конкуренцією може виявитися досить складним завданням. Доведеться створювати щось унікальне, незвичайне і вигідне як для вас, так і для клієнтів. Але пробитися в цьому бізнесі цілком можливо, адже послуги таксі завжди будуть актуальними для людей як в маленькому населеному пункті, так і в великому мегаполісі.

ДЕТАЛЬНІШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО ПРОГРАМУ ДЛЯ ТАКСІ І АРЕНДИ АВТОМОБІЛІВ

 

Безкоштовний мобільний додаток для сільського господарства

В Україні все більше фермерів на свої гаджети, під управлінням Android або iOS, встановлюють спеціалізовані додатки, орієнтовані на сільськогосподарську галузь.

За даними опитування, проведеного у 2018 році, приблизно кожен 8 фермер в Україні вже користується одною або декількома сільськогосподарськими програмами. Поступово вони стають невід’ємним інструментом в арсеналі працівників сільського господарства. Встановлюючи кожен з додатків фермер полегшує собі роботу: економить час і затрати.

Розробляючи інформаційні системи для агробізнесу, розробники постійно вдосконалюють наявні технології і пропонують більш ефективні способи підвищення врожайності, скорочення витрат на вимірювання і обробку сільськогосподарських земель.

Якщо програма, яка призначена для фермерів або для сільського господарства, може виконувати складні розрахунки, то розробник за таку програму може знімає одноразову або щомісячну плату.

Якщо ж додаток для сільського господарства виконує прості розрахунки, то вона розповсюджується безкоштовно.

Одним із таких безкоштовних мобільних додатків для сільського господарства є елеваторний калькулятор.

Елеваторний калькулятор або калькулятор розрахунку вартості зерна дозволяє розрахувати умовно-залікову вагу, вартість послуг елеватора, а також вартість зерна на полі і після підробітку.

Калькулятор дозволяє вибрати один з наступних порядків підробітку:
– сушка і очищення незалежно;
– сушка після очищення;
– очищення після сушки.

А також тип розрахунку тонно-відсотків:
– по відхиленню;
– за формулою Дюваля;
– по відхиленню з розрахунком списання за формулою Дюваля.

Крім того є можливість вибрати спосіб зберігання:
– на залікова вага по базисним показниками;
– на фізичну вагу;
– на фізичну вагу мінус усушка.

Калькулятор дозволяє розрахувати вартість наступних послуг:
– приймання;
– сушка;
– очищення;
– зберігання;
– відвантаження.

Вартість всіх послуг підсумовується і виводиться в окремому блоці.

На підставі зазначених вище даних калькулятор може розрахувати вартість умовно-залікового і фізичної ваги.

Завантажити мобільний додаток для фермера можна абсолютно безкоштовно:

Додаток для сільського господарства на базі Android – Google Play

Додаток для сільського господарства на базі iOS – AppStore

А також ви можете скористатися web версією елеваторного калькулятора – www.softinform.com.ua/calculator/

Систематизація і автоматизація: як компанія привела до ладу управлінський облік

В данный статті Ви дізнаєтесь проісторію однієї компании. Як проводилась систематизація і автоматизація бізнесу по продажах дверей.

Підприємець Руслан Шаріпов розвиває франчайзингову мережу – у його компанії «Хороші двері» крім власного магазину є представництва в ряді міст. Руслан і його партнери прагнуть до того, щоб поліпшити управлінський облік і мати чітке уявлення про справи компанії. Про те, як цього досягнути, і чому вибране одного разу IT-рішення час від часу потрібно поліпшувати, розповів Руслан Шаріпов.

Як ми вибирали IT-рішення

Коли я відкрив свій магазин, то мені взагалі було не до управлінського обліку. Коли сам відкриваєш бізнес, то це дуже важко. Однією рукою ти підлогу миєш, іншою рукою продаєш і рахуєш гроші. Я тоді просто складав усі отримані гроші в коробку, а вже потім, після закінчення робочого дня, вже розбирався, від кого скільки грошей надійшло, скільки я повинен заплатити постачальникам, скільки заплатити за оренду і т.д.

Потім я перейшов на Excel. Навіть найняв спеціальну людину, він вводив всю інформацію в базу. Але це все одно було незручно – не видно як рухаються гроші, немає складського обліку.

Тоді я став дивитися різні рішення, яке допомогли б з урахуванням. Вибрав «Управління невеликою фірмою» (далі – «УНФ»). Для мене, початківця підприємця, було важливо, що це рішення знаходиться в хмарі. Можна приїхати в будь-яке місто, відкрити ноутбук, і ось тобі вся база. Таким чином можна працювати і бачити всю необхідну інформацію про свою компанію. Це зручно і для моїх нинішніх партнерів – зараз ми використовуємо для роботи одну базу.

Плюс хмарних рішень ще й в безпеці. Нашій базі нічого не загрожує (ні хакер, ні пожежа). При виникненні будь-якої потенційно небезпечної ситуації, я можу зателефонувати в техпідтримку і заблокувати свій акаунт.

Як проходило впровадження

Коли я зупинив свій вибір на програмі «Управління невеликою фірмою», став шукати компанію, яка б могла впровадити програмне рішення в моєму бізнесу. Бюджет був настільки невеликий, що вистачало тільки для роботи с програмістами-фрілансерами. Співпрацю з нормальною компанією ми тоді не могли собі дозволити.

В цей самий час до мене прийшов юрист, який нещодавно закінчив ВНЗ і не мав досвіду. Він попросив дати йому якусь роботу з мінімальною оплатою. Так ми з ним стали самостійно займатися впровадженням, тому що хороших спеціалістів по впровадженню ми так і не змогли знайти. Час від часу ми домовлялися про роботу з яким-небудь фрілансером. Тиснули руки, він обіцяв у вихідні приступити до роботи, а потім зникав або нічого не робив. Тому ми змушені були робити все самі.

Спочатку довго боялися – з чого почати? Потім відкрили програму і стали вивчати інструкцію. Це виявилося не так складно, як нам здавалося – все було логічно. Спочатку ми ввели товарні залишки, потім номенклатуру, потім стали впроваджувати планування для співробітників.

На це у нас пішло близько двох місяців. Якщо ми чогось не розуміли, то дзвонили в техпідтримку компанії, яка продала нам «УНФ» і просили допомогти. З програмою ми самі розібралися, але якісь речі все одно не змогли налаштувати.

Коли ми стали вчити співробітників роботі в програмі, то зрозуміли що вони не хотіли розбиратися в програмі і саботували перехід на нове рішення. До цього ми використовували CRM-систему. У ній було легко працювати: треба було просто ввести найменування товару. База «УНФ» трохи складніше, тому що вона відразу вимагає оформлення всіх документів.

Я багато часу витрачав на розмови з персоналом, пояснював, чому нам важливо використовувати «Управління невеликою фірмою», і показував, як в цій програмі все влаштовано. Добре, що тоді у нас було не так багато співробітників – всього кілька чоловік. Зараз я знаю, що необхідно писати докладні інструкції для персоналу. Так буде простіше і їм, і власнику.

Потім я пояснював франчайзі, що працювати в «УНФ» теж в його ж інтересах. Він буде бачити інформацію про гроші в своїй компанії і зможе планувати бізнес.

Які проблеми вдалося вирішити

Нам було важливо впровадити планування за один-два місяці. Я хотів розуміти, які витрати будуть у мене в цей час, щоб уникнути касових розривів. Адже нам по кожній угоді потрібно закупити той чи інший матеріал. Тепер дивишся платіжний календар і бачиш, які витрати будуть через тиждень, місяць і далі, які отримаєш доходи. Ця інформація допомагає контролювати бізнес. До цього у мене траплялися касові розриви, після повного впровадження такі проблеми зникли.

Ми створили в базі «1С:Підприємство» систему мотивації. Це щось типу віджета, який дозволяє менеджерам з продажу бачити свою зарплату. Вона розраховується відразу після завершення угод. Систему мотивації вбудували програмісти, не вносячи змін в базову версію продукту.

Коли ми стали використовувати «УНФ» в одному із філії, то до мене прийшло розуміння. У керівника має бути звіт в умовні три рядки, але тільки правильні три рядки. Для цього іноді необхідно виконати велику роботу і витратити на неї багато часу. Але це необхідно: від отриманої інформації може залежати прийняття абсолютно різних управлінських рішень.

Навіщо треба було «Впровадження 2.0»

У процесі роботи з програмою « УНФ» ми стали думати, як поліпшити ті або інші моменти в програмі. Наприклад, як правильно розподілити статті витрат або як правильно рахувати прибутки. Адже ми самі налаштовували все в програмі, тому дещо зробити не змогли.

Наприклад, ми так і не розібралися з обмеженням користувачів в правах. Грубо кажучи, брали на роботу нового менеджера і просили його не заходити до тих чи інших розділів в програмі. Були випадки, коли новачок випадково перейменовував угоду, а ми потім не могли знайти її в нашій базі. Зараз ми розмежували права, і таких помилок більше не виникало.

У нас не існувало стандартів для введення номенклатури. Тому було так, що спочатку одну і ту ж позицію ввели з однією назвою, а потім з іншою. Таким чином в базі з’являлася плутанина. Наприклад, спочатку менеджер ввів «Лілія дніпровські двері», а потім менеджер інший вводив – «Дніпровські двері Лілія». Що виходило? У звітах з продажу у нас замість однієї моделі двері фігурували дві різні. Це ускладнює, зокрема, визначення товарів, які найкраще продавались.

У минулому році ми знайшли одну компанію, яку найняли для «Впровадження 2.0». Нам потрібно було заново ввести всю номенклатуру, але вже без помилок, і вже потім перенести свою базу. Знайти хорошу компанію в нашому місті не вийшло, тому звернулися до компанії з другої області. Я стільки часу витратив на те, щоб знайти надійних виконавців тут, що в якийсь момент у мене вже руки опустилися. Спілкувався з великими компаніями, але вони довго думали над нашим технічним завданням.

Найважче в нашому ТЗ – введення номенклатури. Вона у нас складна. Наприклад, є дверне полотно «Лілія». У нього кілька розмірів, кольорів і варіантів використання скла. Асортимент дуже великий, і його складно ввести в базу. Тільки на це у нашого підрядника пішло 2 місяці.

Потім ми переносили базу. Вивантажували в таблицю Excel всіх наших постачальників. Я переглядав ці списки. Тих постачальників, з якими ми більше не працюємо, видаляли, у всіх перевіряли актуальність реквізитів. Потім те ж саме – з клієнтами. Видаляли з бази тих, у кого не було номера телефону, додавали по батькові, телефонуючи людей. У новій базі ми нещодавно починали працювати.

Тепер ми так налаштували права, що вносити в номенклатуру нові позиції може тільки один співробітник. Думаю, що це допоможе нам уникнути помилок і дублювання одних і тих же позицій з різними назвами.

«Впровадження 2.0» коштувало нам кругленьку суму. Але я вважаю що це інвестиція в розвиток свого бізнесу.

Зараз я налаштував все потрібні мені звіти в тому вигляді, в якому хочу їх бачити. Якщо, щось нове потрібно ввести в роботу моєї компанії, то спочатку я впроваджую це на в одній із філій, а потім масштабую це на франчайзі. Це дасть їм розуміння того, що відбувається з фінансами в їхніх компаніях. Вони зможуть набагато раніше приймати правильні управлінські рішення.

Бізнес – дуже важка праця, хто б там що не говорив. Я вважаю, що одна з причин, по якій молоді компанії закриваються в наступні 7 років після відкриття, пов’язана з втомою її власника. І вихід з цієї ситуації один – все систематизувати й автоматизувати. Інакше сама по собі компанія ефективно працювати не буде.

Огляд програми Бухглатерія для України

У даній статті ми зробимо короткий огляд програми Бухглатерія для України“.

В наш час важно уявити ведення бухгалтерського обліку, в якому необхідні господарські документи, бланки звітності і первинні форми заповнюються руками. Перед кожним керівником рано чи пізно виникає питання про впровадження програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на його підприємстві.

І ось чому. На даний час бухгалтерських програм в чистому вигляді швидше за все не залишилося. Зазвичай бухгалтерський комплекс складається з наступних компонентів: план рахунків, журнал операцій, журналів ордерів, головної книги, звіти по рахунках, балансу, форм звітності, каси, банку. Сучасна бухгалтерська програма, як правило, доповнюється модулями: облік основних засобів, розрахунок заробітної плати і т.д .. При додаванні первинного документа в таку програму бухгалтерські проводки генерується автоматично.

Головне мета – документування діяльності

Основа всіх сучасних бухгалтерських програм – створення документообігу підприємства. Взаємодія з бухгалтерською програмою відбувається так. Бухгалтер вводить первинні документи. Результатом цього є господарські операції, що являти собою безліч проводок. Отже, головною метою автоматизації бухгалтерських завдань є автоматичне формування господарських операцій і зручний аналіз цієї інформації керівництвом і здача в державні органи.

“Бухгалтерія для України” – це найпопулярніша програма для ведення бухгалтерського обліку в Україні. Популярність цієї програми забезпечила потужна реклама, розгалужена дилерська мережа, низька ціна, а також грамотна технічна підтримка. Основні можливості укладаються в схему «проводки – головна книга – баланс». Базовий комплект конфігурації містить певний набір заповнених форм первинних документів. При необхідності їх можна переналаштувати, змінити зовнішній вигляд і алгоритм заповнення. В цілому рішення можна віднести до інструментальних систем для кваліфікованих бухгалтерів невеликого підприємства, оскільки вона вимагає певної настройки для подальшого використання. Хоча базові компоненти закриті для користувача (з метою забезпечення цілісності даних), функціональні зміни, розроблені на основі вбудованій макро розмітці, можливі для конфігурації. Це надає швидко і ефективно модифікувати конфігурацію і адаптувати під свої бізнес-процеси. Для цього потрібна робота кваліфікованих програмістів, які володіють вбудованою мовою середовища “1С:Підприємство 8“.

Висновок

Будь-яка програма, з якою працюють бухгалтера, потребує періодичного оновлення і технічної підтримки. Пов’язано це з постійними змінами в законодавстві. Весь документообіг повинен відповідати останнім змінам в законах. Використання сучасних програм відділами бухгалтерії дозволяють компаніям в реальному часі обробляти величезні масиви інформації. Це дозволить своєчасно здати звіти до податкових органів і уникнути штрафних санкцій з боку держави. Маючи можливість оперативно формувати звіти в реальному часі, керівники зможуть приймати більш зважені рішення

Автоматизація фітнесу: коли тренери стануть не потрібні

ІТ-галузь проникає у всі ніші традиційного бізнесу. CRM, веб-рішення, хмарні сервіси – ці терміни поступово стають відомими для малого та середнього бізнесу. І спорт, як одна з складових сучасного життя, не виняток.
Автоматизація фітнесу поступово впроваджується на ряду з іншими технологіями, роблячи сервіс для клієнтів більш комфортним.

Фітнес-індустрія в Україні

Якщо коротко про український фітнес, то це приблизно 2000 фітнес-клубів різного профілю по всій країні. Їх відвідують близько 1,8% населення. І з кожним роком ця цифра зростає. В розвинених країнах цей показник в декілька раз більший, так наприклад в Англії в зали ходить близько 16% населення, в Нью-Йорку – 37%.
Але не будемо забувати, що фітнес в Україні з’явився не так давно, і тому ці результати можна вважати доволі таки непоганими. Ринок активно розвивається, але щоб пришвидшити розвиток необхідно залучити 1,4 мільярда доларів інвестицій, для розвитку індустрії в невеликих містечках.

Фітнес-індустрія поступово дорослішає, і конкуренція меж фітнес-клубами стає більш жорсткою. Деякі клуби, для залучення нових клієнтів, впроваджують в сій бізнес ІТ-рішення.

На даний момент уже існують ряд рішення: від систем управління взаємовідносинами з клієнтом (CRM), в рамках яких збираються власні «контактні дані», до браслетів для входу/оплати і вбудованих чіпів в клубні рушники для запобігання злодійства.

Деякі експерти, пов’язують це ще і з тим, що бізнесмени зі сфери фітнес-послуг дозріли і усвідомлено підходять до питань автоматизації. Розуміння приходить завдяки активному професійному товариству. У фітнесі багато галузевих заходів, конференцій і форумів, де говорять не тільки про методики тренувань, але і про підходи до розвитку бізнесу, залучаючи нішеві сервіси та стартапи. Такі зустрічі стали ефективним майданчиком обміну досвідом і просування технологічних рішень.

Технології оновлюють бізнес-модель

Фітнес-клуби намагаються поліпшити свої відносини з клієнтом, зробити їх комфортнішими і довгостроковими за допомогою технологій. Довгий час індустрія трималась на продажах абонементів про запас і впевненості в тому, що 60% реалізованих карт так і не стануть служити за призначенням.

Сьогодні споживання фітнес-послуг стало більш усвідомленим, на “мертвих душах” НЕ розживешся. Фокус бізнесу зміщується на утримання клієнта, який уже одного разу користувався послугами фітнес-клубу. Експерти уже підрахували, що залучення одного нового відвідувача фітнес-клубам обходиться так само, як утримання п’яти вже наявних. Зараз на перший план виходить якість роботи з клієнтом: вчасно привітати, нагадати про продовження абонемента, розповісти про акцію. Коли в твоїй базі понад сто чоловік, всі ці завдання вже не здатні вміститися на листочках. Клуби намагаються делегувати ці завдання сервісам, які ведуть облік кожного проданого абонемента, відстежують термін його дії, нагадують про продовження і не дозволяють пропустити деталі.

Фітнес повинен бути доступнішим

Ще одне завдання, яке клуби вирішують за допомогою автоматизації – здешевлення абонемента. Це стосується клубів масового сегмента. Існує дисонанс – інтерес до послуги зростає, але водночас вона безпосередньо залежить від купівельної спроможності населення, яка в нашій країні останнім часом знижується.

Автоматизація дозволяє заощадити відразу на декількох пунктах. По-перше, скоротити число співробітників, перш за все, внаслідок зменшення зони ресепшн. Галузеві системи автоматизації легко налаштовуються під завдання клубу і беруть на себе більшу частину завдань адміністратора – ліквідують потребу у вхідних дзвінках, контроль входу / виходу з клубу, оформлення та продовження абонементів. «Коли людина вперше потрапляє до нас в клуб, – розповідає Олег Матросов, керівник одного із проектів мережі фітнес-клубів, – дані по нього заносять в нашу клубну систему, йому продається картка, робиться фотографія, знімається відбиток пальця, на телефон встановлюється мобільний додаток. Далі клієнт, за бажанням займатися в тренажерному залі, приходить сюди відповідно до купленого абонементу, прикладає палець до датчика, потрапляє в клуб, вибирає будь-яку зручну шафу, яка йому подобається, йде в зал. Якщо мова йде про відвідування групових занять, то людина відкриває мобільний додаток, дивиться розклад, наявність вільних місць, записується, система контролю автоматично фіксує явку або неявку на заняття. Через смартфон йому продовжується або заморожується карта». Така організація роботи скоротила кількість адміністраторів в зміні з трьох до однієї людини.

По-друге, автоматизація дозволяє економити на додаткові сервіси. В першу чергу на SMS і email-розсилках. SMS-розсилки можна здійснювати за допомогою клубної системи, а контакт з наявними клієнтами підтримувати через повідомлення, які доступні в мобільному додатку.

Мобайл для фітнесу

Смартфон для багатьох бізнесів перетворився в інструмент спілкування з клієнтом, але в фітнесі до цього додаються особлива специфіка. Google Play і App store за першим запитом «фітнес» видадуть багато додатків, що пропонують самостійні тренування, які вважають кроки, калорії і складових меню на кожен день.

Тепер клубам потрібно боротися за клієнта ще і з мобільними конкурентами, доводячи свою компетентність. У цьому контексті модель взаємодії фітнес-центру і клієнта через смартфон виглядає дуже гармонійно. «Через мобільний додаток, інтегроване з системою автоматизації, можна налаштувати всі основні параметри взаємодії, – пояснює Руслан Микитюк. – У своєму смартфоні клієнт може записуватися на тренування, отримувати інформацію по карті (залишок днів заморозки, тривалість дії), може відстежувати завантаженість клубів, залишати відгуки про конкретного тренера, свої побажання по роботі тренера. У цьому, до речі, клуби знаходять великий плюс, оскільки вся негативна інформація залишається всередині системи, доходить до менеджера. Таким чином можна зменшити кількість невдоволених клієнтів, і зберегти репутацію для широкої публіки.

Завдяки мобільним додаткам, взаємодій з клієнтами зведені до push-повідомлень і через особистий кабінет. Клієнт може спостерігати в режимі реального часу завантаженість клубу. Система постійно веде звіт, скільки обертів зробив турнікет, що знаходиться на вході в клуб. В особистому кабінеті видно вся інформація по карті: коли вона закінчується, що в неї включено, скільки днів заморозки залишилося. Заморозити або продовжити карту можна також в мобільному додатку.

ІТ єдиним

Фітнес-клуби, як правило, прагнуть до масштабування і створення мережі філій. При такій бізнес-моделі важливо централізоване управління, єдині бази даних і якісна аналітика.

Комплексні системи автоматизації відстежують всі дії, починаючи від першого контакту з клієнтом і закінчуючи кількістю проданої продукції в фітнес-барі, формуючи в графіки. В Фітнес-індустрії безліч параметрів – доходи і витрати, нарахування заробітної плати, завантаження зон клубу, кількість проданих абонементів і т.д.

Серед таких систем можна відзначити рішення Фітнес Клуб

Використовуючи сучасні рішення які мають SaaS версією, можна отримувати доступ до бази даних 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Зайти в базу і зробити аналітику можна з будь-якого комп’ютера через будь-який браузер.

Маючи детальну статистику по кожному аспекту діяльності, менеджери вирішують нагальні для такого бізнесу завдання, як наприклад, контроль продажів. Системи автоматизації здатні закрити найбільш вразливі місця в алгоритмі укладення угоди – виключити можливість продажу карти заднім числом, несанкціоновані проходи в клуби за простроченою картою або по карті одного.

Автоматизація фітнесу робить більш прозорою ефективність співробітників клубу. Стає ясно, наприклад, скільки людина приходить до кожного тренеру на пробні заняття і скільки після цього купують абонемент.

Технологічні тренування

Чи дійде рівень автоматизації фітнес-клубів до нейтралізації роботи тренерів – питання неоднозначне. У Великобританії є приклад – Gym Group, де відмовилися від послуг тренерів, пропонуючи клубні ІТ-системи для складання індивідуальних програм. І все-таки поки це виняток. Перш за все тренер – це живий контроль, постановка техніки і харизма.

Але ІТ-помічники для них є і в Україні. Мова, перш за все, про браслети-трекери, які відстежують фізичний стан і індивідуальні особливості людини. Технологія виглядає корисною, але на ділі ставить перед клубами нові завдання: обробляти, зберігати і використовувати дані про фізичний стан і поведінку організму своїх клієнтів для того, щоб видати їм більш якісну послугу. І поки питання зберігання і накопичення не будуть ефективними вирішені, ці технології будуть обмеженими в застосовувані.

Це не межа

Автоматизація фітнесу триватиме, а кожен фітнес-клуб буде намагатися ставати досконалішим. По-перше, для застосування ІТ-рішень тут багато простору, вважає Максим Боровиков: «Оптимізація та автоматизація може бути використана практично повсюдно – від браслетів з доступом до шафок до глибинної аналітики фізичного стану людини – потенціал тут дуже високий». По-друге, за рахунок активності професійного співтовариства і динамічності ринку в цілому. По-третє, комплексні системи автоматизації стають доступними настільки, що їх може дозволити собі невелика студія на етапі запуску. Розробники переносять свої продукти в хмари і пропонують ПО вже як сервіс, користуватися яким можна, сплачуючи щомісяця по потрібному тарифу.

Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.