KIBSTORE

“KIBSTORE” — компанія, що займається оптовою та роздрібною торгівлею системами безпеки, а також інтеграцією таких систем на виробництвах, комерційних та приватних об’єктах.

Наша ціль — супровід клієнта, починаючи з пошуку рішення під конкретний об’єкт до монтажу обладнання та консультації користувача в питаннях експлуатації системи.
Окремим напрямком є дистрибуція товарів світових брендів. Наш відділ оптової торгівлі займається пошуком зручних та ефективних схем роботи з клієнтом задля досягнення спільної мети.

BAS Комплексне управління підприємством

BAS Комплексне управління підприємством – це комплексне рішення для управління та обліку малих і середніх підприємств, управлінські процеси яких вимагають чіткої координації і узгоджених дій декількох виконавців.

ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Продукт автоматизує наступні види діяльності торговельного та виробничого підприємства:

 • Управління фінансами:

  • Планування та облік руху безготівкових і готівкових грошових коштів
  • Облік кредитів, депозитів і позик
  • Еквайринг (платіжні карти)
  • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря
  • Маршрути погодження заявок
  • Інвентаризація кас та банківських рахунків
  • Аналітична звітність з руху грошових коштів
 • Бюджетування:

  • Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика
  • Моделювання сценаріїв
  • Підтримка декількох валют
  • Табличні форми введення і коригування
  • Економічний прогноз
  • Аналіз досягнення планових показників
  • Розширений фінансовий аналіз

 • Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства:

  • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників
  • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння
  • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних
  • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності
  • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів
 • Регламентований облік:

  • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку
  • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення
  • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа
  • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження
  • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання
 • Управління персоналом і розрахунок заробітної плати:

  • Робота з персональними даними співробітників
  • Облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності
  • Організація роботи зі штатним розкладом
  • Робота з договорами підряду
  • Облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів
  • Розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів
  • Використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю
  • Розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами
  • Нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці, та доходів у натуральній формі
  • Проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках
  • Аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності
  • Отримання уніфікованих звітних форм
  • Обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці
  • Формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої
 • Управління виробництвом:

  • Планування та забезпечення матеріалами виробничої програми місяця
  • Забезпечення матеріалами замовлення клієнта на виробництво продукції
  • Контроль і план-фактний аналіз витрат матеріалів
  • Облік багатопередільного виробництва напівфабрикатним і безнапівфабрикатним методом
 • Управління витратами і розрахунок собівартості:

  • Облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі
  • Оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві
  • Облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах
  • Різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів
  • Розрахунок фактичної собівартості випуску за період
  • Розрахунок відокремленої собівартості продукції, випущеної на замовлення клієнта
  • Надання даних про структуру собівартості випуску
 • Управління продажами:

  • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом
  • Воронка продажів
  • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів
  • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процесів управління складними продажами
  • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти
  • Самообслуговування клієнтів
  • Управління торговими представниками
  • Моніторинг стану процесів продажів
  • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів
  • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік)
  • Автоматичний контроль ліміту заборгованості
  • Інвентаризація взаєморозрахунків
  • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів
  • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків
 • Управління купівлями:

  • Оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців
  • Оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
  • Реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок
  • Підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію
  • Оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів
  • Аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах
  • Наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам
  • Аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів)
  • Планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах
  • Підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них
  • Складання графіків поставок і графіків платежів
 • Управління складом і запасами:

  • Складна ієрархічна структура складів
  • Управління адресним складом
  • Забезпечення та резервування потреб замовлень
  • Визначення та забезпечення страхових запасів
  • Облік багатооборотної тари
  • Управління інвентаризацією товарів
  • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу
  • Розрахунок прогнозованого попиту
  • Товари на складах за строками придатності
  • Управління доставкою
  • Товарний календар

Технологічні переваги

“BAS Комплексне управління підприємством” розроблена на новітній технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т. ч. в “хмарному” режимі;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований у системі “BAS Комплексне управління підприємством”, дозволяє “вмикати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).

Таблиця Дюваля. Що це таке? І чому всі її шукають?

У цій статті ми детально розберемо, що таке Таблиця Дюваля, чому її всі шукають, але ніхто не може знайти.

Такого поняття як Таблиця Дюваля не існує. А всі хто шукає таку таблицю насправді хочуть знайти таблицю норм природних втрат при зберіганні.

Звідки ж узялася вираз Таблиця Дюваля?

У сільському господарстві використовується Формула Дюваля для розрахунку відсотка зменшення

вологості/домішок. І виглядає ця формула наступним чином

Формула розрахунку відсотка втрати маси зерна після сушіння

Расчет процента уменьшения влажности

де Хв – відсоток зменшення маси зерна після сушіння
а – показник вологості по приходу;
b – показник вологості після сушіння (за норму приймається для пшениці базисна вологість – 14%).

Формула розрахунку відсотка втрати маси зерна після видалення смітної домішки:

Расчет процента уменьшения сорной примеси

де Хв – відсоток убутку маси зерна після видалення смітної домішки
а – показник Сорра по приходу;
b – показник смітної домішки після очищення (за норму приймається для пшениці базисна вологість – 2%).

Маючи ці 2 цифри можна розрахувати залікову вагу зерна

Залікова вага зерна – це фізична вага зернової культури, зменшений на розрахункову величину маси відхилень до кондицій вмісту вологи та смітної домішки у зерні. Залікова вага вказується в договорі на зберігання

Формула розрахунку залікової ваги зерна

Расчет зачетного веса зерна

де Зм – залікова маса зерна, кг

Фм – фізична маса зерна, кг

Сс – відсоток зменшення домішків

Хв – відсоток зменшення вологості.

Розраховувати залікову вагу зерна Ви можете самостійно на аркуші паперу або в екселі, а можете за допомогою нашого калькулятор розрахунку вартості зерна. Розрахунок проводиться миттєво і абсолютно безкоштовно. Крім того розрахунки Ви можете зберегти в pdf файлі.

Як виглядає таблиця норм природних втрат при зберігання?

Сама таблиця норм природних втрат при зберіганні складається з комплексу таблиць. Нижче Ви можете побачити як виглядає частина з цих таблиць

Купити книгу з нормами природного убутку при зберіганні Ви зателефонувавши за телефонами вказаними на сторінці контакти.

Як порахувати тонно-відсоток?

Періодично до нас надходять дзвінки в яких люди запитують “Як порахувати тонно-відсоток?”

Що б кожен раз не розповідати формулу для розрахунку тонно-відсотків ми вирішили детально описати формулу і привести приклад:

Поняття тонно-відсотки використовується під час розрахунків за сушку або очищення зерна. Формула для розрахунку тонно-відсотків:

(a-b) * 10 = x тонно-відсотків;

a – вологість до сушки (%)
b – вологість після сушки (%)
х – кількість тонно-відсотків зняття вологи

Аналогічна формула використовується і для розрахунку очищення зерна, тільки замість вологості береться % сміття.

Розрахунок тонно-відсотків на прикладі:

Здали зерно на елеватор в кількості 10 тонн, з вологістю 17,0%, в залежності від умов зберігання і конкретних контрактних показників його вам сушать до певної вологості (14,0%), при цьому за сушку з вас візьмуть за (17,0 -14,0) * 10 = 30 тонно-відсотків зняття вологи.

Тепер маючи формулу Ви можете самостійно розраховувати тонно-відсотки в екселі або на листі паперу.

А можете скористатися готовим елеваторним калькулятором, за допомогою якого Ви зможете не тільки розрахувати  тонно-відсотки, а умовно-залікову вагу, вартість послуг елеватора (сушіння, очищення, приймання, відвантаження, зберігання) , а також вартість зерна на полі та після підробітку на елеваторі.

Перейти до калькулятора

Як відкрити таксі: таксувати на особистій машині, диспетчерська служба або власний таксопарк

В Україні бізнес в сфері перевезення пасажирів має свої особливості. А бізнес таксі і взагалі має свої особливості. Про них ми і поговоримо в даній статті

Організація диспетчерської служби таксі, здійснення перевезень пасажирів, а також контроль за здійсненням цього процесу – справа досить складна, але при грамотній організації своїх справ і завдань може бути доволі прибутковим бізнесом. По суті це досить специфічний бізнес з безліччю своїх нюансів, і втрата навіть найменшого аспекту може назавжди зруйнувати репутацію компанії. Величезну роль у веденні справ грають:

• Наявність парку автотранспорту і повний набір всього необхідного спеціального обладнання;

• Рівень навиків водіння у працівників компанії, а також кваліфікація інших співробітників;

• Специфіка послуг, які ви плануєте надавати.

Ще на стадії планування бізнес-моделі необхідно обмірковувати і сформулювати всі основні аспекти. Оскільки в процесі роботи буде виникати дуже багато завдань, то швидкість їх вирішення буде залежити від того наскільки грамотно продуманий бізнес. Наприклад, це можуть бути питання щодо залучення хороших працівників, визначення вартості перших фінансових вкладень, число необхідного обладнання та автомобілів.

программа для диспетчерской службы такси

Існує кілька шляхів розвитку подібного бізнесу – все залежить від того, чим саме ви хочете займатися. Організувати свій таксі-бізнес можна різними методами:

• По-перше, існує варіант самостійно стати таксистом. В такому випадку ви будете вважатися індивідуальним підприємцем і зможете отримувати дохід особисто завдяки своєму персональному автомобілю, зрозуміло, спершу отримавши всі необхідні дозволи. Такий шлях підходить для тих, хто хоче працювати самостійно, не користуючись послугами посередників або не займаючись пошуком водіїв для своєї служби;

• По-друге, можна заробляти в цій сфері бізнесу, користуючись диспетчерською службою як посередником. Саме диспетчери будуть перенаправляти вам замовлення, а ви натомість будете оплачувати їхні послуги в формі абонентської плати. Такий варіант підходить тим людям, хто не хоче витрачати час і гроші на рекламу і пошук клієнтів, а бажає відразу зайнятися перевезенням клієнтів, скоротивши кількість часу між початком роботи і першим заробітком;

• По-третє, є можливість створити власну службу з особистим автопарком, персональною диспетчерською службою і найманими працівниками. Цей шлях є найбільш складним, але ідеальним для тих, хто хоче зайняти пост керівника, а не займатися перевезенням пасажирів. Цей варіант буде і найбільш прибутковим, але разом з тим і найбільш витратним, оскільки багато грошей піде на оренду приміщень, автомобілів або іншого обладнання, а також на зарплату працівників;

• І, нарешті, четвертий варіант, створити самостійно диспетчерську службу таксі. В такому випадку в ваші обов’язки буде входити створення та обладнання спеціальних приміщень, набір персоналу і контроль за замовленнями.

Провівши детальний аналіз кожного з варіантів, можна вибрати для себе найбільш оптимальний. Однак, потрібно взяти до уваги, що швидше за все перший спосіб стане найважчим, оскільки доведеться самостійно шукати і залучати клієнтів, а також витрачати час і гроші на рекламу. Попри те, що найважчим здається варіант зі створенням цілої компанії, проте, створювати невеликий особистий бізнес поодинці не менш складно. Однак, в невеликих містах такий шлях для багатьох стає найбільш вигідним, оскільки вам не доведеться витрачатися на зайві витрати, за винятком, звичайно, податків.

Другий варіант виглядає найбільш оптимальним для початку власного бізнесу, оскільки в цьому випадку ви працюєте тільки на себе, але користуєтеся послугами посередників, що значно полегшує ситуацію з наявністю клієнтів. Звичайно, за ці послуги доводиться платити, але якщо порівнювати з витратами на рекламу при варіанті індивідуального розвитку свого бізнесу, то послуги диспетчера-посередника обійдуться у багато разів вигідніше.

Третій варіант – він є найбільш прибутковий, але і найбільш витратний на етапі розвитку. Тобто ви створюєте з нуля свою транспортну мережу, а значить, вам необхідно придбати або орендувати кілька машин, знайти місце для стоянки транспортних засобів, а також створити і облаштувати диспетчерський пункт, де працівники будуть приймати замовлення від клієнтів, а також придбати програмне забеспечення для деспетчерської служби таксі. Але при правильній рекламі витрати зможуть окупитися і приносити стабільний дохід.

Для диспетчерської служби не будуть потрібні великі витрати на автотранспорт, тому що в такому випадку серед ваших обов’язків буде тільки приймати замовлення і передача їх автовласникам, з якими ви підпишете договір про співпрацю. Весь ваш бізнес зведеться до оренди спеціально обладнання під диспетчерський пункт приміщення і створення правильної реклами.

Таксі-бізнес – дуже непогана і інноваційна ідея, а боротьба з високою конкуренцією може виявитися досить складним завданням. Доведеться створювати щось унікальне, незвичайне і вигідне як для вас, так і для клієнтів. Але пробитися в цьому бізнесі цілком можливо, адже послуги таксі завжди будуть актуальними для людей як в маленькому населеному пункті, так і в великому мегаполісі.

ДЕТАЛЬНІШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО ПРОГРАМУ ДЛЯ ТАКСІ І АРЕНДИ АВТОМОБІЛІВ

 

Безкоштовний мобільний додаток для сільського господарства

В Україні все більше фермерів на свої гаджети, під управлінням Android або iOS, встановлюють спеціалізовані додатки, орієнтовані на сільськогосподарську галузь.

За даними опитування, проведеного у 2018 році, приблизно кожен 8 фермер в Україні вже користується одною або декількома сільськогосподарськими програмами. Поступово вони стають невід’ємним інструментом в арсеналі працівників сільського господарства. Встановлюючи кожен з додатків фермер полегшує собі роботу: економить час і затрати.

Розробляючи інформаційні системи для агробізнесу, розробники постійно вдосконалюють наявні технології і пропонують більш ефективні способи підвищення врожайності, скорочення витрат на вимірювання і обробку сільськогосподарських земель.

Якщо програма, яка призначена для фермерів або для сільського господарства, може виконувати складні розрахунки, то розробник за таку програму може знімає одноразову або щомісячну плату.

Якщо ж додаток для сільського господарства виконує прості розрахунки, то вона розповсюджується безкоштовно.

Одним із таких безкоштовних мобільних додатків для сільського господарства є елеваторний калькулятор.

Елеваторний калькулятор або калькулятор розрахунку вартості зерна дозволяє розрахувати умовно-залікову вагу, вартість послуг елеватора, а також вартість зерна на полі і після підробітку.

Калькулятор дозволяє вибрати один з наступних порядків підробітку:
– сушка і очищення незалежно;
– сушка після очищення;
– очищення після сушки.

А також тип розрахунку тонно-відсотків:
– по відхиленню;
– за формулою Дюваля;
– по відхиленню з розрахунком списання за формулою Дюваля.

Крім того є можливість вибрати спосіб зберігання:
– на залікова вага по базисним показниками;
– на фізичну вагу;
– на фізичну вагу мінус усушка.

Калькулятор дозволяє розрахувати вартість наступних послуг:
– приймання;
– сушка;
– очищення;
– зберігання;
– відвантаження.

Вартість всіх послуг підсумовується і виводиться в окремому блоці.

На підставі зазначених вище даних калькулятор може розрахувати вартість умовно-залікового і фізичної ваги.

Завантажити мобільний додаток для фермера можна абсолютно безкоштовно:

Додаток для сільського господарства на базі Android – Google Play

Додаток для сільського господарства на базі iOS – AppStore

А також ви можете скористатися web версією елеваторного калькулятора – www.softinform.com.ua/calculator/

Дякуємо за звернення!
Ми звяжемось з Вами найближчим часом.